STATUTAIR DIRECTEUR – STAPPENPLAN ONTSLAG

 Onze advocaten worden regelmatig verzocht een stappenplan op te stellen voor het ontslag van een statutair bestuurder. Om die reden publiceren wij nu een stappenplan op onze website. Let wel, dit stappenplan is niet bruikbaar bij elk ontslag.

1)      Check arbeidsovereenkomst/managementovereenkomst; statuten; uittreksel handelsregister; benoemingsbesluit; aandeelhoudersovereenkomst en directiereglement.

2)      Ondernemingsraad inlichten omtrent voornemen ex artikel 30 WOR.

3)      Uitnodigen directeur op een algemene vergadering van aandeelhouders. NB let op de termijn, zie ook artikel 2:225 BW indien 100% van het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en let op andere formele voorschriften die in acht genomen moeten worden.

NB Indien de directeur zich voorafgaand aan een oproeping voor de desbetreffende vergadering heeft ziekgemeld, is een ontslagverbod van toepassing en zal een ontbindingsverzoek moeten worden voorgelegd aan de rechtbank sector civiel alwaar de vennootschap haar statutaire zetel heeft om te komen tot een beëindiging van de met hem gesloten arbeidsovereenkomst.

4)      Hoor / wederhoor in de algemene vergadering van aandeelhouders. NB De directeur heeft een raadgevende stem; zie artikel 2:227 lid 4 BW.

5)      Besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders (eventueel schorsen) en vervolgens besluit expliciteren. Besluit richten op arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke band.

6)      Juiste opzegtermijn in acht nemen. Eventueel toekenning van (contractueel overeengekomen) vergoeding

7)      (In) uitschrijving handelsregister. Communicatie intern en extern.

Heeft u verdere vragen omtrent een ontslag van een statutair directeur (bestuurder) dan kunt u ons altijd bellen op 030 252 35 20. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring op dit gebied en zullen u graag te woord staan. Een eerste consult is vrijblijvend en kosteloos.